DLF love

+45 43 770 870

Låsesmede Foreningens love


I. NAVN OG HJEMSTED
§ 1.
Foreningens navn er LÅSESMEDE FORENINGEN,
og er stiftet den 14. juni 1976.
Foreningens bomærke er indregistreret i Varemærkeregistret som fæl­les­mærke og kan benyttes af medlemmerne

§ 2.
Foreningens hjemsted er DK 2300 København S

II. FORENINGENS FORMÅL.

§ 3.
Låsesmede Foreningen, som er en forening af personer/firmaer, der som hovederhverv driver selvstændig, momsregistreret virksomhed som låsesmed, har til formål
- at varetage medlemmernes interesser og at yde denne bistand i alle
faglige anliggender indenfor låse- & sikringsbranchen, herunder
varetagelse af klagenævnsanliggender.
- at fremme og udbygge relationerne og tilliden mellem foreningens
medlemmer og offentligheden/myndighederne,
- at virke for samarbejde mellem foreningens medlemmer og forsik-
ringsbranchen, låseproducenter, låseforhandlere og andre med
tilknytning til låse- & sikringsbranchen, med særligt henblik på
produktudvikling og højnelse af serviceniveauet,
- at formidle informationer af teknisk, salgs- og service­mæs­sig
karakter til foreningens medlemmer,
- at formidle fælles salgsfremmende aktiviteter for medlemmerne,
- at fremme sammenhold og kollegialitet mellem foreningens
medlemmer, og at skabe de bedst mulige faglige og økonomiske kår
indenfor låse- & sikringsbranchen,
- at arbejde for en forsvarlig, faglig uddannelse af låsesmede,
- at arbejde for videreudvikling af ny teknologi, samt at videre-
bringe kendskabet til denne mellem med­lemmerne, evt. ved kursus­
virksomhed.
Låsesmede Foreningen kan endvidere ved generalforsamlingsbeslutning herom indgå tiltrædelsesoverenskomster og samarbejdsaftaler med andre foreninger.

III. FORENINGENS MEDLEMMER.
§ 4.
Som medlem af Låsesmede Foreningen kan optages personer, som
Stk. 1. Har dansk indfødsret og som har bopæl her i landet.
Kravet om dansk indfødsret og bopæl i Danmark bortfalder i
det omfang, det har hjemmel i international aftale, eller ved
bestemmelse, fastsat af Justitsministeren.
Stk. 2. Er fyldt 25 år.
Stk. 3. Ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål.
Stk. 4. Hverken har anmeldt betalingsstandsning, eller er under
konkurs, eller har afgivet insolvenserklæring.
Stk. 5. Ikke er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en
nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve
sikringsvirksomhed, jfr. Borgerlig Straffelov § 78,
Stk.2.,og som kun beskæftiger personer, som også opfylder
dette krav.
Stk. 6. Gør det antageligt, at de vil kunne drive sikringsvirksomhed på
forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik indenfor
branchen
Stk. 7. Ved dokumentation har vist at være momsregistreret.
Stk. 8. Driver sikringsvirksomhed som hovederhverv.
Ved hovederhverv forstås i denne forbindelse, at
(a) Mindst halvdelen af virksomhedens omsætning skal hidrøre fra sikringsvirksomheden.
(b) Mindst halvdelen af de beskæftigede skal være beskæftiget med sikringsarbejde.
Stk. 9. Opfylder flg. faglige kvalifikationskrav:
(a) Bestået prøverne i forbindelse med
* Låsesmede Foreningens Stiftkursus eller tilsvarende.
* Kursus i mekanisk Sikringsteknik / Låsemonteringsteknik.
(b) Samt opfylder mindst en af følgende forudsætninger
* Fem års beskæftigelse i et anerkendt sikringsfirma, heraf mindst to år som ledende medarbejder.
* De sidste tre år have ledet selvstændig sikringsvirksomhed
* Mindst tre års beskæftigelse i et anerkendt sikringsfirma, og
derefter i tre år have ledet en selvstændig sikringsvirksomhed
Såfremt beskæftigelsen i et anerkendt sikringsfirma har varet mere end tre år, kan kravet til tre års ledelse af egen virksomhed nedsættes således, at for hver to måneders ansættelse - ud over de tre år - , kan tiden som selvstændig nedsættes med en måned; dog ikke til mindre end ét år.
Stk.10. Ikke er modtager af offentlig støtte til virksomhedsdriften. Et evt. medlemskab kan tidligst opnås tre år efter, at en offentlig støtte er ophørt. Man kan dog godt optages som B medlem.
stk.11. Ikke har ubetalt gæld til Låsesmede Foreningen

§ 5.
Stk. 1. Medlemskab af Låsesmede Foreningen kan meddeles aktieselskaber, anparts­sel­skaber og interessentskaber, når de er registreret i Selskabsregistret, og når direktørerne og bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i § 4., Stk. 1-8 og stk. 11.
Det er en forudsætning, at hverken direktører eller bestyrelsesmedlemmer tidligere som enten direktør, bestyrelsesmedlem eller ejer har haft engagement i et selskab, der har ubetalt gæld til Låsesmede Foreningen. Såfremt der i bestyrelsen sidder advokater, revisorer eller andre personer, udelukkende som økonomiske rådgivere og uden indflydelse på virksomhedens daglige drift, behøver disse ikke at opfylde det i § 4., Stk. 6, 8 og 9 anførte.
En forudsætning for medlemskab er, at der i selskabet er ansat en daglig leder, som opfylder betingelserne i § 4 stk. 9
Stk. 2. Indtræder nye personer i direktionen eller bestyrelsen, skal selskabet inden 14 dage foretage anmeldelse til Låsesmede Foreningens bestyrelsen. Bestyrelsen afgør herefter, om medlemskab kan opretholdes. Såfremt bestyrelsen finder, at medlemskabet ikke kan opretholdes længere, finder bestemmelsen i § 17 anvendelse.

§ 6.
Såfremt ansøger kan opfylde de i § 4. anførte betingelser, bortset fra Stk. 2. og Stk. 8. og stk. 11 samt for selskabers vedkommende forudsætningerne i § 5, stk. 1 kan der ansøges om dispensation.
Låsesmede Foreningens bestyrelsen er bemyndiget til at dispensere fra Stk. 2. og Stk. 8.

§ 7.

Ansøgning om optagelse i foreningen sker ved indsendelse af ansøgningsskema til foreningens sekretariat eller til formanden for Låsesmede Foreningen. Sammen med ansøgningen fremsendes de i ansøgningsskemaet anførte dokumentationsbilag.

Når Låsesmede Foreningen har modtaget en anmodning om optagelse, forelægges anmodningen bestyrelsen til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.

Såfremt bestyrelsen ikke finder noget til hindring for optagelse, og den nødvendige dokumentation foreligger, godkendes anmodning og medlemmet optages.

Såfremt bestyrelsen afslår anmodning om optagelse, er ansøgeren beret­tiget til, ved skriftlig anmodning til foreningens formand, at kræve spørgsmålet om optagelse som medlem af foreningen forelagt førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der med endelig og bindende virkning afgør spørgsmålet.

I helt ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen beslutte, at afgørelsen skal forelægges førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der med endelig og bindende virkning afgør spørgsmålet

§ 8.
Stk. 1.Som B-medlem kan endvidere optages personer/selskaber, som kan opfylde det i § 4. anførte, bortset fra de tidsmæssige krav i § 4. Stk. 9.
- Når de tidsmæssige krav efter 3 år er opfyldt, skal bestyrelsen vurdere, B-medlemmets virksomhed, såvel med hensyn til de fagtekniske kvalifikationer, som med hensyn til andre forhold, opfylder betingelserne for opnåelse af A-medlemskab. Er dette ikke tilfældet, kan bestyrelsen beslutte, at B-medlemskabet opretholdes yderligere 1 år, subsidiært, at B-medlemskabet skal ophøre. Bestyrelsens beslutning kan, i tvivlstilfælde, og dersom det berørte medlem måtte ønske det, forelægges til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling. B-medlemmer betaler ikke medlemskontingent, men en af bestyrelsen fastsat, kvartårlig afgift til Låsesmede Foreningen.

B-medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlinger, og må ikke annoncere med medlemskab af Låsesmede Foreningen, f. eks. ved benyttelse af Låsesmede Foreningens bomærke og lignende.

§ 9.
Medlemmer, som ophører med at drive sikringsvirksomhed på grund af alder eller sygdom, kan lade sig overføre til passivt medlemskab. Passive med­lemmer har ret til at deltage i Låsesmede Foreningens arrangementer, dog uden stemmeret, og til at få tilsendt foreningens publika­tioner.
Passive medlemmer må ikke annoncere med medlemskab og/eller Låsesmede Foreningens logo
Passive medlemmer betaler en af bestyrelsen fastsat afgift.
Til et tidligere medlem, som ønsker genoptagelse i Låsesmede Foreningens senere end tre år efter udmeldelsesdatoen, stilles samme krav, som anført i § 4

IV. OVERDRAGELSE AF MEDLEMSKAB.
§ 10.
Medlemskab af Låsesmede Foreningen kan, med bestyrelsens godkendelse, overdrages med virksomheden til
(a) Nærtstående husstands- eller familiemedlem M/K, som viderefører virksomheden, og under forudsætning af, at der til virksomheden stadig knyttes en medarbejder, som sammen med den nye indehaver kan opfylde alle de under § 4. anførte betingelser. Ansvarlig for medlemskabet er ejeren.
(b) En ledende medarbejder fra et anerkendt låsefirma, som opfylder betingelserne, anført i §4.
(c) ”Ny indehaver. Såfremt den nye indehaver ikke opfylder kravene i § 4 Stk. 9, skal der til virksomheden være tilknyttet mindst en medarbejder, som opfylder disse krav.

V. INDSKUD OG KONTINGENT.
§ 11.
Ved optagelse i Låsesmede Foreningen erlægges et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling.

§ 12.
Foreningens ordinære generalforsamling fastsætter for et år ad gangen et medlemskontingent, der vil være at betale til Låsesmede Foreningen kvartalsvis forud senest på betalingsdatoen, anført på fakturaen. - Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele et medlem kontingentfritagelse eller kontingentnedsættelse for et af bestyrelsen fastsat tidsrum, ikke over et år.
Generalforsamlingen kan beslutte, at medlemmerne skal betale en særskilt tillægsafgift for filialer.
Ved kontingentrestance, der medfører rykning for betaling, fast­sætter bestyrelsen størrelsen af et rykningsgebyr, samt rentetillæg for en for sen indbetaling.
Dersom et medlem er i kontingentrestance i mere end 90 dage, regnet fra faktureringsdatoen og medlemmet, efter at være blevet rykket ved anbefalet brev, endnu ikke har betalt, tages medlemskabet op til vurdering.
Genoptagelse af medlemskabet kan kun ske ved ny ansøgning og indbetaling af nyt indmeldelsesgebyr samt indbetaling af udestående til foreningen.

§ 13.
a: Bestyrelsen kan opkræve et beløb hos foreningens A-medlemmer til markedsføring af foreningen og alle dens A medlemmer.
Indbetalingerne opkræves efter samme model, som anvendes ved opkrævning af kontingent
jvf.

§ 12
b: Bestyrelsen fremlægger 2 årigt budget for markedsføringstiltag på generalforsamlingen.
Revideret budget godkendes hvert år af generalforsamlingen.
c: Indbetalingens størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Der indbetales til markedsføringskontoen indtil det vedtagne budget er opfyldt. Herefter bortfalder indbetalingerne indtil et nyt budget eller revision heraf er godkendt.
d: Foreningens markedsføringskonto holdes adskilt fra foreningens øvrige økonomi, og der aflægges separat regnskab herfor.
Indestående beløb kan ikke anvendes til andre end de i punkt a nævnte formål.
Markedsføringskontoen skal altid bestå af hurtigt likvide midler.

VI. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER.
§ 14.
Ethvert medlem er berettiget til at deltage i foreningens generalforsamling, ligesom ethvert medlem er berettiget til at påkalde foreningens assistance i alle forhold, der falder inden for foreningens formål. Dog bortfalder denne ret, såfremt kontingen­tet ikke er indbetalt, jfr. § 12.

§ 15.
Ethvert medlem af Låsesmede Foreningen er pligtigt
- at overholde foreningens love og etiske regler,
- at underrette bestyrelsen, såfremt de i § 4 stk. 3-8 anførte
optagelsesbetingelser ikke længere kan opfyldes
- at være tilsluttet Låsesmede Foreningens Garantiordning, samt at overholde de for
garantiordningen gældende vedtægter
- at efterkomme uddannelseskrav, fastsat af bestyrelsen
- ved anvendelse af underleverandører til udførelse af låse- og
sikringsarbejder at sikre, at underleverandørerne dels opfylder
de i § 4 Stk.1-7 anførte betingelser, dels efterlever foreningens "Etiske Regler".

§ 16.
For foreningens forpligtelser hæfter foreningen med hele sin for­mue. Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

VII. OPHØR AF MEDLEMSKAB.
§ 17.
Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til Låsesmede Foreningen.
Udmeldelse skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. - I særlige tilfælde, når omstændighederne taler herfor, kan Låsesmede Foreningens bestyrelsen godkende udmeldelse med forkortet varsel.
Tilbagebetaling af kontingent kan dog ikke finde sted.

§ 18.
Bestyrelsen kan med 4/5 majoritet af de stemmeberettigede ekskludere et medlem, som
- ved sin indmeldelse har afgivet urigtige eller misvi­sende oplysninger om sine forhold,
- tilsidesætter foreningens love, etiske regler og garantivedtægter
- udviser en handlemåde, der er til skade for foreningen, dens omdømme og dens øvrige medlemmer,
- ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, jfr. § 4. og § 5.
Forinden bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion, skal bestyrelsen give den pågældende adgang til at ytre sig overfor bestyrelsen.

En af bestyrelsen truffet beslutning om eksklusion af et medlem, skal af bestyrelsen meddeles den pågældende ved anbefalet skrivelse, indeholdende oplysning om årsagen til eksklusionen.
Det ekskluderede medlem har herefter ret til, inden 14 dage efter modtagelse af bestyrelsens underretning om eksklusionen, at begære beslutningen forelagt førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der da træffer den endelige afgørelse.
En begæring om at få eksklusionen forelagt en generalforsamling har ikke opsættende virkning med hensyn til den af bestyrelsen fastsatte eksklusionsdato.
§ 19.
Bestyrelsen kan, i stedet for eksklusion pålægge et medlem, som har forbrudt sig, som anført i § 17.,
- en økonomisk sanktion i form af et eller flere kvartalskontingenter
- en alvorlig påmindelse med pålæg om, at bringe forholdet i orden indenfor en af bestyrelsen fastsat tidsfrist.

VIII. GENERALFORSAMLINGEN.
§ 20.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges på generalforsamlingen. Dirigenten behøver ikke at være medlem af foreningen.

§ 21.
Foreningens generalforsamling afholdes på det sted, indenfor landets grænser, som bestyrelsen bestemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af oktober måned.
Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger skal ske med mindst 45 dages varsel, og til ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal være udsendt mindst 30 dage før, og for ekstraordinære generalforsamlinger mindst 14 dage før dennes afholdelse.
Samtidig med udsendelse af dagsorden til den ordinære generalforsamling, fremsendes foreningens regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår, samt formandens beretning.
Medlemsforslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal for den ordinære generalforsamlings vedkommende være Låsesmede Foreningen i hænde senest 30 dage forinden, og for den ekstraordinære generalforsamlings vedkommende, senest 14 dage forinden.
Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 21 dage og 8 dage før den ordinære, henholdsvis ekstraordinære generalforsamling.

§ 22.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte flg.:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse og meddelelse af decharge, samt fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
6. På lige årstal: Valg af formand.
På ulige årstal: Valg af kasserer.
7. På lige årstal: Valg af ét bestyrelsesmedlem.
På ulige årstal: Valg af to bestyrelsesmedlem.
8. Valg af 1. og 2. suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af to revisorer.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Valg til udvalg/repræsentationer.
12. Eventuelt.

§ 23.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes i henhold til bestyrelsesbeslutning eller i henhold til skriftlig begæring, indeholdende dagsorden, fremsat af mindst 1/3 af foreningens medlemmer.

§ 24.
På foreningens generalforsamling, den ordinære såvel som den ekstraordinære, har hvert A-medlemskab en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev,
Stemmeafgivning sker ved stemmekort, medmindre dirigenten eller forsamlingen, med almindelig stemmeflerhed, kræver skriftlig afstemning.
Adgangsberettigede til generalforsamlinger er medlemmer med ægtefæller/­husstands- og familiemedlemmer/pårørende, samt en ansat ledende medarbejder.
Adgangsberettigede er endvidere medlemmer/repræsentanter af den lovligt valgte bestyrelse i selskaber, der er medlem af Låsesmede Foreningen.
Herudover har personer, indbudt af foreningens bestyrelse, adgang til generalforsamlingerne.

§ 25.
Generalforsamlingen træffer sin afgørelse ved simpel stemmeflerhed, og ved personvalg med mere end halvdelen af de afgivne stemmer.
På ordinære såvel som på ekstraordinære generalforsamlinger kan beslutning kun tages om de forslag, der indeholdes i de af Låsesmede Foreningen udsendte, indkomne forslag forud for generalforsamlingen, samt ændringsforslag her­til.

IX. BESTYRELSEN.

§ 26.
Ansvaret for foreningens ledelse påhviler en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, bestående af fem medlemmer, herunder formand og kasserer, som vælges særskilt.
Ethvert medlem af foreningen kan vælges til medlem af bestyrelsen; dog kan der kun vælges et bestyrelsesmedlem fra samme firma.
Hvert valg gælder for to år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen er ulønnet, men der ydes bestyrelsen godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for bestyrelsesarbejde, der foregår indenfor normal arbejdstid. Desuden kan der ydes godtgørelse for rejse- og opholdsudgifter.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant, som træder i funktion ved et bestyrelsesmedlems forfald.
Bestyrelsen kan, dersom man finder anledning til dette, indkalde en eller begge bestyrelsessuppleanter til, i en periode eller permanent, at deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer kan, under særlige omstændigheder, og med generalforsamlingsgodkendelse, hæves til syv personer.
Til varetagelse af foreningens administration, daglige ledelse, regn­skabs­førelse m.m., herunder foreningens virke udadtil, er bestyrelsen bemyndiget til ansætte en leder m.fl., hvis funktions- og kompetencevilkår fastsættes af bestyrelsen.

§ 27.
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller kasserer, sammen med to bestyrelsesmedlemmer.

§ 28.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, herunder formand eller kasserer er tilstede.
Ved syvpersoners bestyrelse er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer, herunder formand eller kasserer, er tilstede.
Bestyrelsen træffer ved simpel stemmeflerhed alle beslutninger vedrørende foreningens generelle ledelse og virke udadtil. Ved stemmelighed er formandens eller kassererens stemme ud­slagsgivende.
Bestyrelsen fører tilsyn med, at Låsesmede Foreningens medlemmerne overholder de dem på­hvilende forpligtelser efter nærværende love, herunder medlemmernes udøvelse af erhvervsvirksomhed som låsesmede, og er berettiget til, i varetagelsen af dette hverv, at kræve sig meddelt oplysninger fra medlemmerne.
Bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til indhentede oplysninger, medmindre disse indebærer forhold, der efter nærværende love skal fore­lægges generalforsamlingen.
Over bestyrelsens forhandlinger udarbejdes et referat.

X. REGNSKAB OG REVISION.
§ 29.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Såfremt udefra kommende hændelser, f. eks. ændringer i skattelovgivningen eller andre ændringer, der kan gøre et andet regnskabsår mere hensigtsmæssigt, kan regnskabsåret af sådan årsag vælges til en anden periode.
Foreningens kasserer fører omhyggeligt og nøjagtigt regnskab over foreningens indtægter og udgifter, og er ansvarlig for tilstedeværelsen af foreningens aktiver, samt korrekt opgørelse af foreningens passiver.
Har bestyrelsen ansat en person til at føre foreningens regnskab, påhviler det stadig kassereren at påse, at dette føres som anført ovenfor.

§ 30.
Regnskabet revideres af to, af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen, valgte revisorer. Ved en revisors forfald, træder en, for et år ad gangen, valgt revisorsuppleant i funktion i revi­sors sted.
Foreningens regnskab skal, i revideret stand, foreligge senest tre måne­der efter et regnskabsårs udløb.

XI. KLAGENÆVN.
§ 31.
Klager fra publikum over et medlems arbejde, betalingskrav eller lignende, vil være at afgøre af et klagenævn, der fungerer som voldgiftsret, såfremt den klagende begærer dette.
Klagenævnet består af tre foreningsmedlemmer, som udpeges af bestyrelsen fra sag til sag således, at de to medlemmer udpeges indenfor bestyrelsens egen kreds.
Som medlem af klagenævnet tiltræder, dersom klagenævnet ved almindelig stemmeflerhed beslutter dette, yderligere en af Teknologisk Institut anvist teknisk sagkyndig indenfor låsebranchen, og en af Sø- og Handels­retten i København udpeget jurist, der virker som klagenævnets formand.
Klagenævnet træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.
Klagenævnet fastsætter selv sin forretningsorden, og træffer tillige afgørelse om omkostningsspørgsmål.
For klagenævnets virksomhed gælder i øvrigt de i Lov nr. 181 af 24. Maj 1972 om voldgift indeholdte regler.
Bestyrelsen kan, før klagesagsbehandling påbegyndes, fastsætte størrel­sen af et depositum, der skal indbetales af klageren forinden. Falder sagen ud til klagerens fordel, tilbagebetales det erlagte depositum.
Et klagenævns afgørelse skal følges af medlemmerne. Undladelse af at efterkomme en klagenævnsafgørelse kan medføre ophævelse af medlemskabet i Låsesmede Foreningen.

XII. LOVÆNDRING.
§ 32.
Til ændring af nærværende love kræves, at forslag til lovændringer ved­tages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Procedurer og tidsfrister for fremsættelse af lovforslag svarer til de i § 20 anførte.

XIII. FORENINGENS OPHÆVELSE.
§ 33.
Forslag til foreningens ophævelse kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer.
Forslag til foreningens ophævelse kan vedtages på den ordinære generalforsamling, såfremt
- forslaget er udsendt til medlemmerne senest samtidigt med indkaldelse til generalforsamlingen,
- 2/3 af foreningens medlemmer giver møde på den ordinære generalforsamling,
- forslaget om opløsning vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke fremmødt på den pågældende ordinære generalforsamling, men vedtages forslaget om opløsning med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, med punktet "Foreningens opløsning", som det eneste på dagsordenen. Ved denne generalforsamling kan forslaget om opløsning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Den generalforsamling, der træffer endelig beslutning om foreningens opløsning, træffer endvidere bestemmelse om, hvem der skal afvikle foreningens aktiver og passiver, og hvortil foreningens beholdne formue skal anvendes, idet formålet skal være af alment velgørende karakter.

(Lovene er revideret i Maj 1988, Maj 1990, April 1991, April,
1994, Maj 1995, Maj 1998, April 2002, Maj 2004, Maj 2005, Maj 2006, April 2010, April 2013, Maj 2014, April 2015, April 2022 og  April 2024)
Love for Låsesmede Foreningen.

Kontakt os - klik her

Send os en besked

© Copyright Låsesmede Foreningen