For alle låsesmedevirksomhederne

+45 43 770 870

Garantiordning


Det kan ske, at en kunde og en af Låsesmede Foreningens låsesmede går fejl af hinanden, eller at der opstår andre grunde til utilfredshed med udførelse eller prisberegning af et låse- og sikringsarbejde. Når De har valgt et A-medlem i Låsesmede Foreningen, er De uden omkostninger sikret adgang til i givet fald at få Deres klage vurderet af en uvildig instans, nemlig LÅSESMEDE FORENINGENs KLAGENÆVN

Det er dyrt at føre sager ved domstolene, og det er næsten altid nødvendigt med syn og skøn, der får omkostningerne til at løbe endnu mere i vejret. Sagsbehandlingen ved Låsesmede Foreningens Klagenævn er gratis. Og klagegebyret tilbagebetales, dersom klageren får medhold.

Alle låsesmedevirksomheder, der er A-medlemmer i Låsesmede Foreningen, er Tilsluttet "GARANTIORDNING"

Låsesmede Foreningens Klagenævn består af tre medlemmer fra Låsesmede Foreningen, som udpeges af Låsesmede Foreningens bestyrelse fra sag til sag. Klagenævnets sammensætning kan evt. udvides med personer, der har en teknisk eller juridisk baggrund.

Bestemmelser for Klagenævnets og Garantiordningens virke er fastsat i hhv. "Låsesmede Foreningens Love" og "Vedtægter for  Garantiordning

SE EFTER GARANTIMÆRKET Hvordan klager De ?
Har De forgæves reklameret til indehaveren af låsesmedevirksomheden over dennes udførelse af et låse- og sikringsarbejde, henvender De Dem til klagenævnets sekretariat. I første omgang sender sekretariatet den skriftlige klage til låsesmedevirksomheden. De fleste anker ordnes i denne fase, men hvis parterne ikke kan blive enige, forelægges klagen for Låsesmede Foreningens Klagenævn, dersom klageren ønsker det.

Klagegebyr
Gebyret for behandling af en klage ved Klagenævnet er 500,- kr. Falder sagen ud til klagerens fordel, tilbagebetales det erlagte depositum.

Fakturabeløb
Det er en betingelse for sagens behandling, at det samlede vederlag for låse- eller/og sikringsarbejdet ikke overstiger kr. 250.000 excl. moms.. Der kan dog maksimalt anvendes kr. 50.000,- på en enkelt hændelse. Erkendt skyldige og forfaldne fakturabeløb skal være betalt til låsesmedevirksomheden, forinden klagen afgøres af Klagenævnet. Et evt. omtvistet beløb skal indbetales på spærret konto i pengeinstitut, indtil nævnet har afgjort sagen.

Vent ikke for længe med at klage
Jo længere tid der går, jo vanskeligere er det at konstatere årsager til fejl eller mangler, eller at opklare prisspørgsmål. Kontakt derfor låsesmedevirksomheden så snart De mener, at noget er galt. Angår klagen kvaliteten af arbejdets udførelse eller kvaliteten af materialerne, skal den indbringes senest et år efter arbejdets udførelse. Angår klagen prisen på arbejdet, skal den indbringes senest tre måneder efter klagens afvisning hos medlemmet i Låsesmede Foreningen.

Sådan opfyldes kendelsen
Når kendelsen er afsagt af Klagenævnet, sendes den til parterne, og Låsesmede Foreningens sekretariat sørger for, at deponerede beløb evt. udbetales, som kendelsen siger, med mindre klageren ønsker, at gå videre med sagen til domstolene. Så bliver beløbet stående, indtil der er faldet dom i sagen.

Kendelsen bliver altid opfyldt
Låsesmede Foreningens A-medlemmer er forpligtiget til at efter- komme Klagenævnets kendelser. Hvis det sjældne skulle ske, at Låsesmede Foreningens -medlemsvirksomheden ikke er i stand til at opfylde kendelsen, f.eks. på grund af konkurs, sker det uden udgift for klageren via "GARANTIORDNING", med mindre :
det kan godtgøres, at medlemsvirksomheden har meddelt kunden, at udtræden af garantiordningen er sket før arbejdets udførelse
- visse afgrænsninger i garantiordningen hindrer dækning
Låsesmede Foreningens GARANTIORDNING

Betyder "TILSLUTTET Låsesmede Foreningens GARANTIORDNING"

Se altid efter garantimærket Dette mærke betyder, at låsesmedevirksomheden er A-medlem af Låsesmede Foreningen og af "GARANTIORDNING" og dermed frivilligt har påtaget sig en række forpligtelser overfor sine kunder.
Mærket (Logoet) er indregistreret og må ikke anvendes af andre.

Giv Dem selv den tryghed at få Deres låse- og sikringsarbejde udført af en låsesmedevirksomhed, der er A-medlem af Låsesmede Foreningen. Sekretariatet oplyser gerne, om et bestemt firma er medlem af Låsesmede Foreningen.

Låsesmede Foreningens Sekretariat og Klagenævn
Industrikrogen 4
2635 Ishøj
Tlf nr. 43 770 870
Mail: info@laasesmedeforeningen.dk

Kontakt os - klik her

Send os en besked

© Copyright Låsesmede Foreningen